Formularz Zgłoszenia Dziecka

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA

  ZGŁOSZENIE DO ŻŁOBKA BAJKOWA KRAINA W DRAWSKU POMORSKIM

  (Formularz wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka)

  1. Dane osobowe dziecka  2. Adres zamieszkania dziecka  3. Dane rodziców/opiekunów - Matka dziecka (opiekun prawny):  Ojciec dziecka (opiekun prawny):  Dane rodzica / opiekuna prawnego składającego wniosek do ZUS:


  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w Formularzu Zgłoszenia Dziecka do żłobka/ przedszkola są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Administratorem danych jest FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ROZWOJU z siedzibą w Drawsku Pomorskim (78-500) przy ul. Złocienieckiej 23/13 w ramach prowadzonej działalności ŻŁOBKA BAJKOWA KRAINA W DRAWSKU POMORSKIM z siedzibą w Drawsku Pomorskim (78-500) przy
  ul. Złocienieckiej 21.

  OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami.

  Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka żłobka będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli
  (tj. podpisania umowy) w wyznaczonym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych i utratę miejsca w żłobku/przedszkolu.


  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

  Oświadczenie


  Oświadczam, że dziecko nie wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej ani pielęgniarskiej,
  nie choruje na choroby zakaźne i pasożytnicze.

  Data rozpoczęcia pobytu dziecka w placówce: